=o=ไม่รู้จะทำอะไรนินา
 
งานมีก็ดองไว้เป็นที่เรียบร้อย^^"
   
ไม่ว่าจะเป็น
1. เขียนประวัติชาวเคิร์ด เอย
2.ทำพาวเวอร์พอยส่งจารย์เรื่อง สันนิบาตชาติ-สหประชาชาติ
3.เตรียมหาสุนทรพจไปอ่านนห้าชั้น
(TT"TT ของอะไรก็ได้ต้องพูดเหมือนเราเป็นเขาอะ ใครมีอะไรดีๆแบ่งมามั้งจิTT"TT)
4.เตรียมสอบไวโอลินศุกร์นี่= =' จะสอบไรกันหนักหนา เรียนเสร็จจากลาดพร้าวต้องรีบเพ่นไปให้ทัน
5.เตรียมสอบGATแล้วจาก~ เสาร์นี่เอง~
6.จันทร์สอบ=[]=!!!เลข จากบอกใครตกไม่แก้ให้แล้วTT"TTเสียววุ้ย
7.- -'aนึกไม่ออก แค่อยากให้มันมี7ข้อ แฮะๆ^^"
   
นับวันที่ผ่านมาได้แต่นั่งอยู่หน้าคอมไม่เป็นOperaก็นั่งเล่นFSกับpangya
เบื่อหน่อยก็เปิดคลังอนิเม+ซีรี่ส์ญ๊่ปุ่นดูได้เป็นวัน= =' กระจิตกระใจจะทำงานไม่มีสักกะติ๋ด
   
แถมวันนี้เพื่อนเบี้ยวโทรไปไม่ติดสักคนจะไปดูงานศิลป์ที่แกลอรี่สีลม= = เซ็งมาก-*-
   
หลายวันก่อนได้ไฟล์หลุดจากโรงหนังเรื่อง-w- crow zero 2 หรือ เรียกเขาว่า "อีกา" 2
>[]<หนังลุกผู้ชายที่ต่อยกันเป็นว่าเล่น(- -'aจนสงสัยว่าทรวงศึกาปล่อยโรงเรียนแบบนี้ไว้ได้ไงฟะ)
มีแต่คำว่าหมัดกับหมัด!! =w= ในภาคนี้เป็นเรื่องที่เน้นไปช่วง โรงเีีรียนโฮเซนกับซูซูรันมา เจ๊อะกันจนได้^^"
 
แอบมีพระเอกจากKoizoraมาแสดงด้วย^^"(เอาใจสาวๆนิหว่า นานๆจะมีหล่อ)
งานนี้อัดกัตั้งแต่สนามบอลยันด่านฟ้าเลยครับพี่น้อง>[]<~
(การใช้กำลังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะครับหนูๆทุกท่าน'w')
 
แปะทีเซอร์ไว้สักนิด
   
ต่อไปก็ข่าวเพลงใหม่ของCross game~ (ได้ข่าวจากพี่โปโกะ^^)
>[]<~ไม่นึกว่าคอสเกมจะเปลี่ยนEDเลยนะเนี่ย(ยังซึ้งกับเพลงของเจ้อายะกะไม่หายTT"TT)
 
ชื่อเพลง วันสีส้ม : Squarehood จ้า^^
เนื้อเพลงยังคงความหมายเดิม(ได้ข่าวว่ากัน=w=) แต่เปลี่ยนสไตล์จากเพลงช้าสุดซึ้ง
เป็นR&Bป่นแร็พนิดๆ^^" ซึ้งเสียงที่ออกมาก็ดูลงตัวดี^^คงต้องรอFull Ver.สักหน่อยแล้ว
แปะๆ เพลงมาตอน14ครับผม
 
>[]<"!!ตอนนี้กำลังกลับมาติดแสลมป์ดั้งอีกแล้วครับ>[]<~
^^"แฮะๆ กะว่าจะซื้อมาตั้งนานละ แต่รอมันเซ็ต=w=' ดันไม่ออกสักที
เลยซื้อbox vcdแทน=w=ชุดละ9แผ่นก็18ตอน ><ได้อารมณ์การ์ตูนเก่าดี (ไม่ชัดมาก^^)
เสียงซากุระงิถึงจะเปลี่ยนจากน้าต๋อยไปก็ยังคงความฮาแตกได้ดีมากๆเย^^(พี่ที่พากษ์ลูลูชง่าครับ พากษ์เก่งมาก) จนตอนนี้ดูมาจนถึงไคนันแวว>[]<~ ไม่รู้จะเป็นไงต่อ มารำลึกภาพเก่าๆสักเล็กหน่อย^^"
 
 
 ต่อมาเป็นข่าวของค่ายYGน่อ^^ สำหรับใครๆที่ยังเฮฮาBBหรือที่เชียร์ค่ายนี่อยู่
มี่ข่าวดีว่าป๋าค่ายเขาจะจัดรายการYG TVเป็นช่องของตัวเองสักที^^" (ควรจะทำตั้งนานแล้วนะฮะลุง)
 
 
  อยากดูใครก็เล็งกันเอาเองเลยน่อ^^ ฮาๆ
 
รู้สึกวันนี้ฟิตอัพเยอะเกินเป็นพิเศษ- -a
   
พอก่อนละกัน_ _' บ้ายบาย~~~ 

Comment

Comment:

Tweet

wqsI5i <a href="http://sbfwiagdsjov.com/">sbfwiagdsjov</a>, uxvawzjxuvow, [link=http://nysyalxekhku.com/]nysyalxekhku[/link], http://vlcwirigptfz.com/

#234 By pHWgtxwnEkGZT (103.7.57.18|178.136.129.21) on 2013-03-26 21:55

comment6, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè âèðòóàëüíî, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáèòåëåé êóíèëèíãóñà, èùó äëÿ çíàêîìñòâà ìîñêâè÷êó-òàòàðêó, çíàêîìñòâà ïèòåðå ñòóäåíò,

#233 By Yfkvhrgg (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:21

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà èíòèì îòíîøåíèÿ â áëàãîâåùåíñêå, êîâûå çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãå,

#232 By Igcvxgxf (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:09

comment5, âîðîíåæ èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà èùó äðóçåé, çíàêîìñòâàõî÷ó ëþáâè è ñåêñà, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè ìóæ÷èíàìè,

#231 By Wqwdadyw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:46

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà â ðÿçàíå, çíàêîìñòâî ñ àçèàòêàìè â êèåâå, ñåêñè çíàêîìñòâà ñî÷è, çíàêîìñòâà æåíùèí çà 60,

#230 By Duyfkuty (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:35

comment5, ñåêñ ÷åðêàññû çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â ãîðîäå îðñê, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëêàìè íà ìàìáå,

#229 By Ejtagelb (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:12

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà ñî ñòóäåíòêàìè, çíàêîìñòâà ëþáîâíèöû òàéíûå âñòðå÷è, ìîé ìèð çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè, íåòðàäèöèîíûå çíàêîìñòâà êàçàõñòàí,

#228 By Tpkgeiev (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:01

comment2, çíàêîìñòâà ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ïðîëåòàðñê, çíàêîìñòâà áàðõàòíûé ñåçîí, çíàêîìñòâà äëÿ ïîëîâûõ ñâÿçåé,

#227 By Vpdzpqxg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:27

comment5, çíàêîìñòâà ðîññèÿ êðàñíîÿðñêèé êðàé, çíàêîìñòâî ëåíñê ñàõà ÿêóòèÿ, òàøêåíò çíàêîìñòâà ïî èíòåðåñàì, çíàêîìñòâî ñ êîðåéöåì,

#226 By Texlwuvc (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:15

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ òîëñòóøåê â äçåðæèíñêå, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê â èðêóòñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â áàòàéñêå,

#225 By Fsbnomvu (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:04

comment2, çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå è ìîñêâå, ïîçíàêîìëþñü èíòèìíûõ îòíîøåíèé, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà óôû, çíàêîìñòâî ãîîäà íåôòåþãàíñê,

#224 By Nbjkmtvu (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:41

comment4, ñåêêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â íëâëêóçíåöê, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà ãîñïîæîé, óôà çíàêîìñòâà ñèíãë,

#223 By Zwhgqzmv (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:18

comment1, êàçàíñêàÿ îáúÿâëåíèé î çíàêîìñòâàõ, çíàêîìñòâî ñ âäîâöàìè, ãîðîä èâàíîâî èíòèì,

#222 By Uelmqsiz (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:07

comment2, òóëüñêàÿ îáëàñòü ãîðîä íîâîìîñêîâñê çíàêîìñòâà äåâóøêè, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå êóñòàíàé, çíàêîìñòâà äëÿ òîëñòûõ ãååâ, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â ÷åëÿáèíñêå,

#221 By Rlqnomju (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:56

comment6, çíàêîìñòâà ëàâà ðëýéñ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ÷åëÿáèíñêà, çíàêîìñòâà â àñòàíå äåâóøêè,

#220 By Njzlqkaz (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:44

comment2, èíäèâèäóàëêè çíàêîìñòâà ìîñêâà, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç êàçõñòàíà, ëó÷øèå çíàêîìñòâà â ðîñòîâå íà äîíó, ñåêñ çíàêîìñòâà áóé,

#219 By Rsfnyxrh (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:22

comment5, çíàêîìñòâà ëÿ ñåêñà ïèòåð íîâîñòü, çíàêîìñòâà mamba ñàíêò ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà óçáåêîì,

#218 By Xtkkkfyh (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:10

comment3, êòî õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ïèøèòå íà àñüêó, èíîñòðàíûå èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé ñîñòîÿòåëüíûå ìóæ÷èíû,

#217 By Ruhoornh (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:59

comment3, çíàêîìñòâà ëþáîâíèêîâ íåò, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè â íîðâåãèè, çíàêîìñòâà ðàìáëåðå,

#216 By Giqpucpq (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:48

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêà ìèíñê, ïåòðîçàâîäñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ðîññèÿ âîëæñêèé íîâîñòü,

#215 By Hgjoholq (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:13

comment6, çíàêîìñòâà â ãîðîäå âîëæñêîì, çíàêîìñòâà îò 4555, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ã. âîëãîãðàäà, íîðâåæöû çíàêîìñòâî,

#214 By Gqsdmxkh (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:02

comment6, ñàéòû ïèòåðà èíòèì çíàêîìñòâ, êðàñîòêà â çíàêîìñòâàõ, ãðóçèÿ çíàêîìñòâà òåìóð áóëèñêåðèÿ, çíàêîìñòâà ñòðàíà øâåéöàðèÿ,

#213 By Bdmcfrop (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:40

comment1, êîíòàêòû ãîðîäà íàá ÷åëíû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ãîðîäà âîëãîãðàäà, çíàêîìñòâà ðûëüñê, ñåêñ çíàêîìñòâà àíàïû,

#212 By Gpfojejf (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:17

comment1, èíòèì óñëóãè ïàðíè, çíàêîìñòâà ãîñïîæå ïîêîðíûé ðàá, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîâ,

#211 By Wwchfkcq (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:06

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìèëëåðîâî, çíàêîìñòâà ïðèâåò ïîêà, çíàêîìñòâà è ñïîðò ñóðãóò,

#210 By Cblcgyop (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:44

comment1, çíàêîìñòâà ñòðàïîí áðÿíñê, çíàêîìñòâà ïî íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ãîðîä êóëåáàêè, ïëàòíûå çíàêîìñòâà èíäèâèäóàëüíûå ïîäáîð,

#209 By Zhuvomhn (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:22

comment1, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â ñóìàõ, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà â ùåëêîâî, çíàêîìñòâî áåëãîðîä èíòèìíûå, ñàéò -çíàêîìñòâà â óõòå,

#208 By Tdtshfcn (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:58

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà êóðãàíà, ñàéò çíàêîìñòâà âêîíòàêòå, ñåêñ çíàêîìñòâà èðêóòñêàÿ îáë, çíàêîìñòâî òðàíññâåñòèòîâ,

#207 By Dmwwpvkc (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:36

comment1, ñàéò çíàêîìñòâ âñÿ àçèÿ, çíàêîìñòâà íîâûé óðåíãîé òêà÷åâà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàíêîé äëÿ ñåêñà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èçðàèëüòÿíàìè,

#206 By Efnejdkq (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:13

comment6, çíàêîìñòâî ãîðîäà îðøè, çíàêîìñòâà ãîðîä ëàáûòíàíãè, ïîèñê çíàêîìñòâî ïî êóù¸âêå, çíàêîìñòâî â ëåñîñèáèðñêå,

#205 By Jqhxzwdx (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:51

comment2, èíòèì çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêíà àìóðå, ñåêñ çíàêîìñòâà àíîíèìíûå, çíàêîìñòâà íà îäèí äåíü êàçàíü, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â ãðîäå òàðàç,

#204 By Hjherzno (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:28

comment3, âñå çíàêîìñòâà ãóêîâî äåâóøêè 19ëåò, çíàêîìñòâà ãîðîä áåëåáåé, èðêóòñêèé ñàéò îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà,

#203 By Pwrcgkfn (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:06

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áåëîêóðèõà, äîíåöê èíòèì çíàêîìñòâà íà, èíòèìíûé ñàéò äëÿ çíàêîìñòâ â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâà óêðàèíöåâ â ìîñêâå,

#202 By Gfjkpodx (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:43

comment3, çíàêîìñòâà ìîëîäûå ñî âçðîñëûìè, èíòåðíåò çíàêîìñòâà èùó äåâ÷åíêó ìîëîäûå-ìîëîäûå ëåò äëÿ âèðòà, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿì ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ,

#201 By Ackkdsgk (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:59

comment1, çíàêîìñòâî íèæíåâàðòîâñê ìóæ÷èíû îò32äî50, íåãðèòÿíñêèå äåâóøêè èíòèì, çíàêîìñòâî ç äåâóøêàìè,

#200 By Ieogixua (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:14

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà áàëàêîâà, ïîçíàêîìëþñü áëÿ èíòèìà, çíàêîìñòâà â êîñòàíàå äëÿ ñåêñà, ïèòåð øëþõè èíòèì,

#199 By Hgqjnsom (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:40

Yj7J7v comment1, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ ñåêñà íîâîñèáèðñêå, ñåêñ çíàêîìñòâî â äàëüíåðå÷åíñêå, áåëîðóññèÿ èíòèìíîå çíàêîìñòâî,

#198 By Gprkkbbq (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:31

d591ca comment2, çíàêîìñòâî êëóá àðãî â ñàíêò ïåòåðáóðãå, ñåêñ çíàêîìñòâà â óñòü êóòå, çíàêîìñòâà çà 40 óññóðèéñê,

#197 By Pkzppwia (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:53

comment1, çíàêîìñòâî ëåñáèÿíêè, çíàêîìñòâà â ïðåäåëàõ èðê îáëàñòè, ñåêñ çíàêîìñòâî ÷åëÿáèíñêàÿ îáë êîïåèñê, òðàíññåêñóàëû â ïåòåðáóðãå çíàêîìñòâî, ñàéòû çíàêîìñòâà â êóìåðòàó,

#196 By Giwbvvrd (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:39

comment2, çíàêîìñòâî íà ìàìáà äëÿ, ñåêñóàëüíàÿ îäåññà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî æåíùèíû çà 30 ëåò, çíàêîìñòâà âñòðå÷è âå÷åðà, êëóá ïàïàíèí ñåêñ çíàêîìñòâà,

#195 By Erohylaa (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:38

comment5, êðàñèâûé ñàéò çíàêîìñòâ, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê, çíàêîìñòâà â êèðîâå êèðîâñêîé, ñàéòû èíòèì óñëóã îòçûâû, xxx çíàêîìñòâà âàï,

#194 By Lrovfbnb (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:05

comment6, çíàêîìñòâî êîðîë¸â, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñûêòûâêàðå, ñýêñ çíàêîìñòâà â ñâîåì ðåãèîíå, èíòèì çíàêîìñòâà êíÿãèíèíî, ñåêñ çíàêîìñòâà óäìóðòèÿ,

#193 By Fsqygcqb (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:05

comment1, çðåëûå æåíùèíû èùóùèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà áäñì â ðîñòîâåíàäîíó, çíàêîìñòâî ñ àìåðèêàíöåì, èíòèì çíàêîìñòâà â èâàíîâñêîé îáëàñòè, èíòèìíûå óñëóãè ïðîñòèòóòêè,

#192 By Pvsynqea (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:50

comment4, óññóðèéñêèå çíàêîìñòâà, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ ïåðåïèõ.ðó, çíàêîìñòâà ôëèðò äðóæáà áðàê âñòðå÷è, çíàêîìñòâà ìàðèóïîëüñêèé, çíàêîìñòâà ãîðîä êðàñíîÿðñê,

#191 By Rxjxrkzk (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:49

comment5, çíàêîìñòâà âîëêîâà ìàðèíà íèêîëàåâíà, çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëüñêèé êðàé êèñëîâîäñê, çíàêîìñòâà ñåêñ ã âîçíåñåíñê, áîëãàðèÿ ãàáðîâî çíàêîìñòâà, ã àëåêñèí òóëüñêîé îáë çíàêîìñòâà,

#190 By Iawshwev (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:18

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáâè ñåêñà îáùåíèÿ, çíàêîìñòâà ñ æåíàòûìè äëÿ ñåêñà, ñåêñ çíàêîìñòâà êîìó ìîëîäûå, çíàêîìñòâî ãîðîä çëàòîóñò, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 40 55 ëåò,

#189 By Etsemnyc (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:18

comment3, çíàêîìñòâà ãîðîäà ðûáíèöà, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 30 35 ëåò, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íèæíèé òàãèë, çíàêîìñòâà â êðàñíîóôèìñêå ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà ñ òðàíñåêñóàëêîé,

#188 By Rhtsfrtp (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:30

comment4, ñåêñ-çíàêîìñòâà à óõòå, çíàêîìñòâà îðåíáóðã ìàøà, çíàêîìñòâà â íîâîðîñèéñêå, çíàêîìñòâà êàïóñòèí ÿð çíàìåíñê, çíàêîìñòâà ñåâåðîìîðñêà,

#187 By Hbgancal (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:30

comment1, ëèñ çíàêîìñòâà, îíëàéí çíàêîìñòâà â ìàãíèòîãîðñêå, ñàèò çíàêîìñòâî è îëà ïàðíè, çíàêîìñòâà ñî÷è äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, çíàêîìñòâà ãîðîä ñòàâðîïîëü íîâîñòü,

#186 By Vrhhcjsq (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:58

comment4, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà áðàòñê, ñàéò çíàêîìñòâà ãîðîä ëóãàíê, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ áóðÿòêàìè, çíàêîìñòâà ìåãàôîí êðàñíîäàð, çíàêîìñòâà ãîðîäå ïàâëîäàðå,

#185 By Mzwusraw (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:58

♪ PiARo ♪ View my profile